Hämtning av matavfall

Kommunstyrelsen har under 2021 beslutat att införa ett system för separat utsortering och insamling av matavfall från hushåll i Sollefteå kommun. Insamlingen kommer att göras med tvåfackskärl med start under 2024. Här nedanför får du svar på en del frågor, som du kanske funderar över.

Varför ska matavfall sorteras ut separat?

Från och med 2024 är det ett lagkrav att kommunen ska erbjuda insamling av utsorterat matavfall. Bakgrunden till kravet är att bidra till hushållning med resurser och slutna kretslopp.

Genom att röta matavfallet får man biogas och biogödsel. Att återföra näring via biogödsel till jordbruksmark ger miljönytta i form av minskad utvinning och användning av mineralgödsel.

Biogas för fordon gör att de kan ersätta fordon som drivs med diesel eller bensin. Att röta matavfallet istället för att förbränna det är resurseffektivt.

Varför tar det cirka 3 år till genomförandet?

Det tar så lång tid att införa matavfallsinsamling med alla förberedelser och upphandling.

Kommunens avtal för insamling av hushållsavfall går ut 2024-02-28. Tekniska enheten avser att under 2021/2022 upphandla ett nytt avtal för hämtning av hushållsavfall där separat insamling av matavfall ska göras.

Ekonomiskt fördelaktigt

Det är även det bästa ur ekonomisk synvinkel att införa den nya servicen vid ett nytt avtal för sophämtning. Att bryta eller förändra ett avtal innebär kostnader.

Matavfallet kommer att rötas i Härnösand

Först under 2020 blev det klart att Hemab i Härnösand bygger ut sin biogasanläggning. Det innebär att det nu kommer det att finnas det en behandlingsanläggning på nära håll. Innan det var närmaste anläggning i Skellefteå eller Gävle.

Hur ska matavfallet samlas in?

Insamlingen vid villor kommer att göras med tvådelade sopkärl. Ett fack för matavfall och ett fack för restavfall (resten av soporna). Kärlet är på 240 liter, facket för matavfall är 100 liter och facket för restavfall är 140 liter. Locket är ett så kallat butterfly-lock dvs det är delat på längden.

Sopkärlen töms med en sopbil som har två skilda fack. Här kan du se två filmer hur det går till:
Film 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Film 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att lockets gångjärn/mittdel går mot en skiljevägg som leder de två olika fraktionerna till rätt fack i sopbilen.

I flerfamiljshus och hos företag kommer bruna sopkärl för matavfall att ställas ut som komplement till de gröna kärlen för restavfall.

Matavfallet ska lämnas i speciella papperspåsar som kommunen tillhandahåller.

Utsorteringen kommer att vara obligatorisk för alla. Det betyder att man antingen måste lämna matavfallet till kommunens insamling eller kompostera det själv i en anmäld och godkänd hemkompost.

Redan idag hämtas matavfall blandat i soporna, skillnaden blir att det ska hämtas som två utsorterade fraktioner. Kommunen har gjort en utredning som visar att det ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan. Det finns även ett lagförslag som säger att alla, både privatpersoner och företag, ska sortera ut matavfall.

Kan inte även förpackningar och tidningar samlas in vid fastighet?

Som regelverket ser ut idag har kommunen bara ansvar för att samla in restavfall och matavfall. Det är producenterna av förpackningar som har ansvar för att samla in förpackningar idag, vilket de gör på de obemannade återvinningsstationerna. I november 2021 presenterades dock en utredning med ett lagförslag att kommunen ska samla in förpackningar (plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar) vid fastighet. Blir detta verklighet kommer kommunen att samla in detta genom att ställa ut fler tvådelade sopkärl till varje hushåll. Exakt hur detta ska se ut är inte klart eftersom det bara är ett lagförslag än så länge.

Från och med 1 jan 2022 är det kommunens ansvar att samla in tidningar, innan har det varit producentansvar. Här finns det inget krav på att det ska samlas in vid fastighet, så kommunen kommer fortsätta att samla in tidningar på återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Kostnaden för frakt av matavfall

Idag fraktas soporna inklusive matavfallet till Sundsvall för förbränning. Så vi har redan en kostnad för både förbränning och transport.

I och med att Hemab i Härnösand bygger ut sin anläggning blir transporten kortare (till Älandsbro) jämfört med till Sundsvall.

Kostnaden för rötning av matavfallet kommer inte vara högre än förbränningskostnaden.

Blir det högre avgifter för villaägarna?

Avgiften med det nya systemet är inte beslutad ännu, men preliminära beräkningar visar att årsavgiften för en villaägare blir mellan 10-25 % högre.

Vad gäller om man komposterar själv eller inte har matavfall?

Utsorteringen kommer att vara obligatorisk för alla. Det betyder att man antingen måste lämna matavfallet till kommunens insamling eller kompostera det själv i en anmäld och godkänd hemkompost. Kan du visa att din hemkompost är godkänd kommer du att kunna ha kvar ditt kärl för enbart restavfall.

Men miljönyttan är dock större vid rötning av matavfall jämfört med att kompostera det hemma. Vid rötning får man även biogas som kan ersätta fossila bränslen.

De allra flesta har också trots allt en del matavfall - till exempel potatisskal, bananskal och så vidare. Och även om man hemkomposterar kan det vara bekvämt att lämna matavfallet till kommunens insamling under vintern, när komposten vanligtvis stannar av.

I genomsnitt består soporna som kommunen samlar in av ca 30 % matavfall.