Agenda 2030

AGENDA 2030 - Globala målen för hållbar utveckling

De globala målen ersatte den 1/1 2016 de åtta millenniemålen som FN och världens länder hade strävat mot sedan år 2000. Det är den första planen som inkluderar alla världens länder, oavsett inkomst- eller utvecklingsnivå.

De 17 globala målen är indelad i 169 delmål, med tillhörande indikatorer. Indikatorerna är mätbara, vilket innebär att vi kan följa upp och utvärdera arbetet med målen.

Sollefteå kommun arbetar för att medverka till att de globala målen uppfylls genom lämpliga lokala åtaganden. Kommuner, landsting och regioner är viktiga för att vi ska lyckas uppnå en hållbar utveckling. Utmaningarna är globala, men lösningarna ofta lokala.

Sollefteå är en del av världen och världen är en del av Sollefteå.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 syftar till att skapa en hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling är de:

  • ekonomiska
  • sociala
  • miljömässiga

Var och en är viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen. En av de största skillnaderna mellan de globala målen och millenniemålen är just integreringen av samtliga dimensioner.

På samma sätt som de tre dimensionerna är lika viktiga för att uppnå hållbar utveckling är alla målen lika viktiga, odelbara och integrerade.

Flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra, vilket innebär att framgång för ett av målen ger positiva effekter på andra mål.

En agenda för alla

Agenda 2030 berör oss alla. Alla kan bidra. Många verksamheter berörs av de globala målen. Samverkan sker över kommungränser och nationsgränser. Det kräver engagemang från regeringen, kommuner, landsting, regioner, akademi, näringsliv och civilsamhället. Vi har alla en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför.

Det är den första planen som inkluderar alla världens länder, oavsett inkomst- eller utvecklingsnivå.

Agenda 2030 är inte juridiskt binanden utan ett frivilligt åtagande. Ansvaret för att genomföra den vilar på varje medlemslands regering, men kommuner, landsting och regioner är viktiga aktörer för att nå målen.

Att leva i förändring

Vi människor är vana att leva i förändring.

Under åren 2005-2015 halverades den extrema fattigdomen i världen.
2,6 miljarder fler människor har fått tillgång till rent vatten i världen sedan 1990.
Under 90-talet har vi tagit steget från en analog värld till en digital värld.

Sverige - en förebild

Sverige är en förebild i världen gällande hållbarhetsfrågor, då vi har flera riksdagsbundna mål. Om vi i Sverige lyckas nå dem, bidrar vi först och främst till en hållbar värld, både lokalt hos oss, men även globalt.

Vi bidrar också med kunskap och erfarenhet om hur vi kan lyckas med att uppnå en hållbar utveckling.