Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga. Det finns två sätt att överklaga ett beslut. Antingen genom så kallat förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär - överklaga ett beslut som rör dig som individ

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga genom så kallat förvaltningsbesvär. Du ska då lämna din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet senast tre veckor från det att du fått det.

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet och hur du gör för att överklaga. Det kallas besvärshänvisning. I besvärshänvisningen ska det finnas en förklaring på hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. När du överklagar måste du bland annat förklara varför du tycker att beslutet ska ändras.

Om förvaltningen inte anser att de kan fatta ett nytt beslut som gynnar dig kommer den att lämna över ärendet till Förvaltningsrätten i Härnösand. Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet och komma fram till ett nytt.

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning.

Laglighetsprövning - överklaga ett allmänt kommunalt beslut

Förvaltningsrätten kan också bestämma om ett allmänt kommunalt beslut följer lagen. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär.

Alla medborgare i Sollefteå kommun kan anmäla ett kommunalt beslut till Förvaltningsrätten i Härnösand. Anmälan ska göras senast tre veckor från det datum då det justerade protokoll som innehåller beslutet har annonserats på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:

  • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lagen eller annan författning

Överklagan ska vara skriftlig och skickas direkt till förvaltningsrätten, som bara kan avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas.

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten är en så kallad förvaltningsdomstol. Dessa domstolar behandlar tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätten är första instans i en kedja där kammarrätt är andra och Högsta förvaltningsdomstolen sista instans.

Till toppen