Skolskjuts, resor och inneboende

En kommun är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola​ om det behövs med hänsyn till färdvägens längd och trafikförhållanden.

De elever som har lång eller besvärlig skolväg har rätt till skolskjuts. Detta gäller till den skola som kommunen placerat eleven i. Om eleven valt att gå i en annan skola eller i en annan kommun gäller rätten i vissa fall.

Vad gäller för att få busskort för kommunens skolor?

Närmaste färdväg mellan bostaden och skolan skall vara minst

  • 2 km för förskoleklass-årskurs 3
  • 3 km för årskurs 4-6
  • 4 km för årskurs 7-9
  • 6 km för gymnasiet

Gång/cykelväg räknas som färdväg. Med bostad menas där eleven är folkbokförd. Om avståndet från hemmet till närmaste påstigningsplats är minst 4 km, kan dessutom, efter ansökan, en schablonersättning utgå.

Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Busskortet är en personlig värdehandling, som eleven har ansvar för.

Det är viktigt att elevens namn och födelsenummer (ej de 4 sista siffrorna) och skolans namn är ifyllt på busskortet.

Elever från och med årskurs 7 ska kunna legitimera sig med godkänd fotolegitimation vid en eventuell kontroll på bussen. Saknas färdhandling får eleven betala kontantbiljett och det gäller även om man har glömt eller tappat sitt kort.

Om kortet används av någon annan eller om eleven inte kan bevisa att kortet är hans/hennes vid en kontroll, är kortet ogiltigt. Eleven får då betala en tilläggsavgift som för närvarande är 500 kr.

Busskortet gäller under hela elevens skolgång i grundskolan och gymnasiet och lämnas tillbaka vid respektive avslutning. Busskortet gäller ej under jullov och sommarlov.

Övrigt

Om eleven flyttar eller byter skola ska detta meddelas expeditionen snarast.​